Aktualnie trwają prace przebudowy strony już niedługo nowa szata graficzna oraz więcej możliwości i funkcji.
Przepraszamy za niedogodności.

Masz pytania ?

Aktualnie trwają prace przebudowy strony już niedługo nowa szata graficzna oraz więcej możliwości i funkcji.
Przepraszamy za niedogodności.

CELE SPÓŁKI „Serce na Dłoni”

Celem Spółki jest niesienie wszelkiej pomocy rozumiane jako:
 • pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w szczególności osób starszych
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • promocji i organizacji wolontariatu
  Spółka realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizację i prowadzenie:
 • Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, w zakresie wymienionym w celach działania Spółki
 • Pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych
 • Edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności osób starszych oraz i działania profilaktyczne
 • Świadczenie usług społecznych (w szczególności usług opiekuńczych) w odniesieniu do różnych grup odbiorców (w szczególności seniorów i os. z niepełnosprawnościami)
 • Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego
 • Organizację i współpracę z siecią wolontariuszy
 • Poradnictwo psychiatryczne
 • Wsparcie psychologiczne, terapeutyczne
 • Akcje zwiększające świadomość prawną, szczególnie wśród seniorów
 • Organizację warsztatów i wydarzeń mających na celu aktywizację fizyczną i społeczną
 • Organizowanie koncertów, spektakli charytatywnych oraz innych wydarzeń kulturalnych
 • Organizację miejsc pracy dla osób z kategorii wykluczenia społecznego
 • Prowadzenie stacjonarnych centrów wsparcia dla grup będących pod opieką Spółki